ورود ثبت نام

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش

ایجاد حساب کاربری

گزینه های * دار الزامی می باشند.
نام *
نام کاربری *
رمز ورود *
تائیدیه رمز ورود *
نشانی پست الکترونیک *
تائیدیه نشانی پست الکترونیک *

رویا

ﺧﺎﻧﻡ ‏" ﮐﺎﻧﺪﻭﻟﯿﺰﺍ ﺭﺍﻳﺲ " ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟة ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣیگه : ﺗﻮ ﺑﭽﮕﯽ ، ﭘﺪﺭﻡ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺍﺯ ﮐﻨﺎﺭ ﻛﺎﺥ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﻨﻮ ﻣﯽﺑﺮﺩ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻭ ﻣﯽﮔﻔﺖ : ﺍﻳﻦﺟﺎ ﻣﺤﻞ ﻛﺎﺭ ﺁﯾﻨﺪة ﺗﻮ ﺍﺳﺖ. ﺍﻭ ﺣﺘﯽ ﻋﻜﺲﻫﺎﯼ ﻛﺎﺥ ﺳﻔﻴﺪ ﺭﻭ ﺗﻮ ﺍﺗﺎﻗﻢ ﻧﺼﺐ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ.

ﺧﺎﻧﻢ ‏" ﻛِﻴﺖ ﻭﻳﻨﺴﻠِﺖ " ﺑﺎﺯﻳﮕﺮ ﻧﻘﺶ ‏«ﺭُﺯ‏» ﺩﺭ ﻓﻴﻠﻢ ‏«ﺗﺎﻳﺘﺎﻧﻴﮏ ‏» ، ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎﺯﯼِ ﺯﯾﺒﺎﺵ ﺟﺎﻳﺰة ﺍﺳﻜﺎﺭ ﺭﻭ ﻣﯽﮔﻴﺮﻩ ، ﻣیگه : ﻭﻗﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﻭ ﻣﯽﺭﻓﺘﻢ ﺣﻤﺎﻡ ، ﺷﺎﻣﭙﻮﻣﻮ ﺑﻐﻞ ﻣیکرﺩﻡ ﻭ ﺗﺼﻮﺭ ﻣیکرﺩﻡ ﺟﺎﻳﺰة ﺍﺳﻜﺎﺭﻩ.
ﺍﺷﮏ ﺍﺯ ﭼﺸﻢﻫﺎﺵ ﺳﺮﺍﺯﻳﺮ ﻣﯽﺷﻪ ﻭ میگه : ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﯾﮑﯽ ﺩﻳﮕﻪ ﻭﺍﻗﻌﺎً ﺷﺎﻣﭙﻮ ﻧﻴﺴﺖ ؛ ﺟﺎﻳﺰة ﺍﺳﻜﺎﺭﻩ  !!!

ﭼﻨﺪ ﻭﻗﺖ ﭘﻴﺶ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻳﻪ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣة ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﯽ ﻣﯽﺧﻮﻧﺪﻡ . ﺍﺯ ﻗﻮﻝ " ﺯِﻻﺗﺎﻥ ﺍِﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻮﻭﻳﭻ " ﺑﺎﺯﻳﻜﻦ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺳﻮﺋﺪ ﻭ  ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ‏« ﭘﺎﺭﯼ ﺳﻦ ﮊﺭﻣﻦ ‏» ، ﻛﻪ ﺟﺪﻳﺪﺍً ﻳﻪ ﺧﻴﺎﺑﻮﻥِ ﻣﻬﻢ ﺗﻮ ﺳﻮﺋﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﺯﺩﻥ ، ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ : ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻦ ﺭﺅﯾﺎﯼ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﻫﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﭽﮕﯽﻫﺎﻳﻢ ﺩﻳﺪﻩ بوﺩﻡ !!!

ﺁﻗﺎﯼ " ﻫﯿﻠﺘﻮﻥ " ﺳﺮﺍﯾﺪﺍﺭ ﯾﮏ ﻫﺘﻞ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﯽﺍﺵ ﺭﺍ ﺻﺮﻑ ﺳﺮﺍﯾﺪﺍﺭﯼ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ، ﺍﻣﺎ ﺍﻵﻥ ٨۴ ﺗﺎ ‏«ﻫﺘﻞ ﻫﯿﻠﺘﻮﻥ‏» ﺗﻮ ﺩﻧﯿﺎ ﺩﺍﺭﯾﻢ !!! ﺍﻭ ﺑﯽﺷﮏ ﺑﺰﺭﮒﺗﺮﯾﻦ ﻫﺘﻞﺩﺍﺭ ﺯﻧﺠﯿﺮﻩﺍﯼ ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﺸﻮﻥ ﺳﺆﺍﻝ ﻣﯽﺷﻪ : ﺗﻤﺎﻡ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﯽ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﺳﺮﺍﯾﺪﺍﺭ ﺑﻮﺩﯼ ، ﭼﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺷﺪﯼ؟؟
ﺟﻮﺍﺏ ﻣﯽﺩﻩ : ﻣﻦ ﻫﺘﻞﺑﺎﺯﯼ ﮐﺮﺩﻡ !!
- ﺁﻗﺎﯼ ﻫﯿﻠﺘﻮﻥ ، ﻫﺘﻞﺑﺎﺯﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﭼﯿﻪ ؟!! ﺑﮕﻮ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺧﺎﻟﻪﺑﺎﺯﯼ ، ﻫﺘﻞ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻨﯿﻢ !!
: ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻭﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﯽﺩﻭﻧﻦ ﻣﻦ ﺳﺮﺍﯾﺪﺍﺭ ﺑﻮﺩﻡ ﻭ ﮐﯿﻒ ﻣﺸﺘﺮﯼﻫﺎ ﺭﻭ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻣﯽﮐﺮﺩﻡ ، ﺷﺐﻫﺎ ﮐﻪ ﺭئیس ﻫﺘﻞ
ﻣﯽﺭﻓﺖ ﺧﻮﻧﻪ ، ﻣﻦ ﻣﯽﺭﻓﺘﻢ ﺗﻮ ﺍﺗﺎﻗﺶ ، ﻟﺒﺎﺱﻫﺎﻣﻮ ﺩﺭﻣﯽﺁﻭﺭﺩﻡ ، ﻟﺒﺎﺱﻫﺎﯼ ﺭﯾﯿﺲ ﺭﻭ ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪﻡ ، ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰ ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﻢ ﻭ
ﻫﺘﻞﺑﺎﺯﯼ ﻣﯽﮐﺮﺩﻡ ! ﻣﺪﺍﻡ ﺗﺼﻮﺭ ﺫﻫﻨﯽ ﻣﻦ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﺰﺭﮒﺗﺮﯾﻦ ﻫﺘﻞﺩﺍﺭﺍﻥ ﺩﻧﯿﺎ ﻫﺴﺘﻢ !!


ﺣﺎﻻ ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺗﻮ ﺧﻠﻮﺗﻤﻮﻥ ‏« ﺳﺮﻃﺎﻥﺑﺎﺯﯼ‏» ﻣﯽﮐﻨیم ... !!!

ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﺗﻮ ﺫﻫﻨﺸﻮﻥ ﺭﻭﺯﯼ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﯽﺭﻥ ... !!!

ﺭﻭﺯﯼ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺭ ﻭﺭﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽﺷﻦ ... !!!

ﺭﻭﺯﯼ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺭ ﭼﺎﻗﻮ ﺗﻮ ﺷﮑﻤﺸﻮﻥ ﻣﯽﺭﻩ ... !!!

ﺭﺍﺑﻄة ﺯﻳﺒﺎ ﻭ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪﺷﻮﻥ ﺭﻭ ﺗﻤﻮﻡ ﺷﺪﻩ ﻣﯽﺑﻴﻨﻦ ... !!!

ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻭ ﻋﺰﻳﺰﺍﻧﺸﻮﻥ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯽﻛﻨﻦ ... !!!

ﺧﻴﻠﯽ ﻭﻗﺖﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻳﮏ ﺁﺩﻡ ﺷﻜﺴﺖﺧﻮﺭﺩﻩ ، ﺑﯽﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ، ﻧﺎﻻﻳﻖ ، ﻃَﺮﺩ ﺷﺪﻩ ، ﺯﺷﺖ ﻭ ﻏﻴﺮﺩﻭﺳﺖﺩﺍﺷﺘﻨﯽ ﺭﻭ ﺑﺎﺯﯼ ﻣﯽﻛﻨﻦ ... !!!

⁉️ ﺩﺭﺳﺘﻪ !!!

ﺑﻪ ﻗﻮﻝ ﻣﺮﺩ ﺑﺰﺭﮒ ‏" ﺁﻟﺒﺮﺕ ﺍﯾﻨﺸﺘﻴﻦ " : ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﺒﯿﻪ ﺭﺅﯾﺎﻫﺎﯾﺶ ﻣﯽﺷﻮﺩ ، ﺭﺅﯾﺎﻫﺎﯼ ﺯﯾﺒﺎ ﻭ ﻧﯿﮏﺧﻮﺍﻫﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺑﺴﺎﺯﯾﺪ ؛ ﻫﻤﻴﻦ!

coolﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻴﻢ ﺍﻓﻜﺎﺭﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻨﻴﻢ ﻭ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﺩﻟﻤﺎﻥ ﻣﻲﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺭﺍ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﻨﻴﻢ. ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ ﺍﺯ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﻓﻜﺎﺭ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺫﻫﻨﻴﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﻫﻴﻢ.

 • با آدم‌های نادرست نشست و برخاست نکنید. زندگی کوتاهتر از آن است که بخواهید وقتتان را با کسانی بگذرانید که خوشبختی را از شما می‌گیرند.
 • از مشکلاتتان فرار نکنید.
 • به خودتان دروغ نگویید. به هر کس دیگری در دنیا می‌توانید دروغ بگویید به جز خودتان.
 • نیازهای خودتان را پنهان نکنید. دردناک‌ترین مسئله این است که وقتی شدیداً درگیر دوست داشتن کسی هستید ، خودتان را فراموش کنید و یادتان برود که شما هم فردی خاص هستید. بله ، باید به دیگران کمک کنید اما به خودتان هم همینطور.
 • سعی نکنید کسی باشید که نیستید. خودتان باشید و مطمئن باشید آنهایی که باید ، دوستتان خواهند داشت.
 • درگیر گذشته نشوید.
 • از اشتباه کردن نترسید.
 • خودتان را بخاطر اشتباهات گذشته‌تان سرزنش نکنید.
 • سعی نکنید خوشبختی را بخرید. خیلی از چیزهایی که آرزو داریم داشته باشیم گران هستند. اما حقیقت این است که چیزهایی که واقعاً ما را خوشحال و راضی می‌کنند کاملاً رایگان‌اند : عشق ، خنده و تلاش در مسیر علایقمان.
 • سعی نکنید برای خوشبختی‌تان به دیگران تکیه کنید.
 • وقت تلف نکنید. زیاد فکر نکنید چون اینکار فقط مشکل‌تراشی می‌کند.
 • فکر نکنید آماده‌ نیستید. هیچکس هیچوقت وقتی فرصتی پیش می‌آید ، 100% آماده نیست. چون بیشتر موقعیت‌های عالی زندگی ما را مجبور می‌کند که فراتر از محدوده امان قدم برداریم و این یعنی احساس راحتی نخواهیم داشت.
 • به دلایل نادرست درگیر هیچ ارتباطی نشوید.
 • بخاطر اینکه روابط قبلی تان موفقیت‌آمیز نبوده‌اند ، روابط جدید را رد نکنید.
 • سعی نکنید با همه رقابت کنید.
 • به دیگران حسادت نکنید.
 • دست از شکایت کردن و دلسوزی برای خودتان بردارید.
 • کینه‌توزی نکنید.
 • نگذارید دیگران شما را تا سطح خودشان پایین بکشند.
 • وقتتان را برای توضیح دادن خودتان برای دیگران تلف نکنید.
 • هیچوقت بدون وقفه انداختن کاری را پشت سر هم انجام ندهید.
 • زیبایی لحظات کوچک را نادیده نگیرید.
 • سعی نکنید همه چیز ایدآل و بی‌نقص باشد. دنیای واقعی به ایدآل‌گراها جایزه نمی‌دهد. به کسانی پاداش می‌دهد که کار انجام می‌دهند.
 • آسان‌ترین راه را دنبال نکنید. زندگی آسان نیست ، مخصوصاً وقتی برای به دست آوردن چیز با ارزشی برنامه‌ریزی می‌کنید.
 • اگر همه چیز بر وفق مرادتان نیست ، تظاهر نکنید که اینطور است.
 • دیگران را بخاطر مشکلاتتان مقصر نکنید.
 • لازم نیست برای همه ، همه‌کس باشید. اینکار غیرممکن است و فقط خسته‌تان خواهد کرد. اما لبخند زدن به دیگران می‌تواند دنیا را تغییر دهد.
 • زیاد نگران نباشید.
 • روی چیزی که نمی‌خواهید اتفاق بیفتد متمرکز نشوید. روی چیزهایی متمرکز شوید که می‌خواهید اتفاق بیفتند. تفکر مثبت از لازمه‌های هر موفقیت است. اگر هر روز صبح با این فکر بیدار شوید که اتفاقی فوق‌العاده در زندگی‌تان خواهد افتاد و به آن توجه دقیق کنید ، خواهید دید که حق با شما بوده است.
 • آخرین و مهمترین چیز این است که : قدرنشناس نباشید.

 

 

با سپاس از : کیوان